Thông báo kết quả chào giá gói dịch vụ “Thực hiện chương trình hội nghị nhà phân phối năm 2024”