Thông báo “Dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại bến cảng xi măng Hạ Long”