Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh gói dịch vụ “Tổ chức chương trình du lịch Châu Âu cho Nhà phân phối”