Thông báo kết quả chào giá gói dịch vụ”Tổ chức chương trình hội nghị nhà phân phối năm 2023″