Thông báo kết quả chào giá gói hàng hóa “cung cấp Clinker phục vụ sản xuất “